Podmínky soutěže

Úplné znění podmínek závodu Javořice 365.

Princip závodu

Závod spočívá v co nejvyšším možném počtu výstupů na nejvyšší vrchol Vysočiny v kalendářním roce 2017.

Organizátor závodu

Organizátorem je Oddíl VHT Počátky, který je součástí TJ Spartak Počátky z.s.,
se sídlem v Počátkách, PSČ 394 64, ulice Stodolní 684, IČ: 60662859

Webové stránky závodu: www.javorice365.cz
Centrální email: info@vhtpocatky.cz
Stránky oddílu VHT: www.vhtpocatky.cz

Organizační team závodu

Ondřej Marek – předseda oddílu VHT
tel.: 721 234 583
email: ondrej@vhtpocatky.cz

Pavel Komín – místopředseda oddílu VHT
tel.: 777 614 961
Email: pavel@vhtpocatky.cz

Lukáš Marek – člen výboru VHT
tel.: 728 647 143
email.: lukas@vhtpocatky.cz

Závod hodnotíme dle

  1. nejvyššího počtu výstupů na vrchol Javořice daného přihlášeného závodníka
  2. nejvyšší hodnoty nastoupaných výškových metrů z předem stanovených výchozích bodů daného přihlášeného závodníka
  3. nejvyššího počtu výstupů na vrchol Javořice skupin závodníků (oddílů)

Zahájení a ukončení závodu

Závod startuje dne 1. 1. 2017 v 00.00 a končí 31. 12. 2017 v 23:59

Registrace do závodu

Registrace je zcela zdarma, a jediné co musíte udělat je vyplnit jednoduchý formulář na webových stránkách závodu (registrace do závodu)

Způsob výstupu na vrchol

Výstup je povolen jakkoli, ovšem vlastní silou a bez cizí pomoci. V úvahu připadá např. cyklistika (mimo kol s elektropohonem), běžky, chůze, běh, turistika, in-line, koloběžka a jiné.

Registrace výstupu

Výstup se dokládá pomocí fotografie z vrcholu (z fotografie musí být patrné, o jakého závodníka se jedná, a že byla pořízena z vrcholu Javořice) a zadáním originálního kódu z vrcholu Javořice, který se bude měnit v nepravidelných intervalech. Kód je umístěn na vrcholové desce s logem „VHT Počátky“ a „Javořice 365“, která je připevněna na levé straně od vstupních dveří do turistické chatky na vrcholu Javořice. Pořízenou fotografii je nutno nejpozději do 7 dnů nahrát do systému spolu s vyplněním kontrolního kódu, způsobem výstupu a místem výchozího bodu. Pro snadnější monitorování výstupů doporučujeme vložit (registrovat) výstup v co nejbližším možném termínu. Odkaz na „VLOŽ VÝSTUP“ https://www.javorice365.cz/soutez/upload/

Žádáme všechny závodníky, aby měli správně nastavený čas a datum na zařízeních, kterými prokazují své výstupy. V případě časových neshod nebude výstup započítán a registrován.
Každou fotografii, pořízenou na vrcholu Javořice, lze použít pouze jednou (tzn. že pokud půjdete na Javořici ve skupině např. 5 lidí a soutěžit bude každý z vás, je potřeba pořídit 5 fotografií).

Rozhodnutí o pravosti fotografie, pořízené dle pokynů výše, rozhoduje tým Javořice 365.

Více výstupů (registrací) v jednom dni

je možné, ale časový rozestup mezi jednotlivými výstupy (pořízení fotografie) musí být ale minimálně 30 minut.

Protest

V případě nezapočítaného výstupu či jakýchkoliv reklamací k závodu je možné vznést protest a to pouze písemně na email oddílu info@vhtpocatky.cz nejpozději do 48h od vzniklého problému. Organizátor je povinen se k záležitosti vyjádřit do 7 dnů od vzneseného protestu.

Bezpečnost závodníků

Účast v závodě Javořice365 je na vlastní nebezpečí, organizátor závodu nezodpovídá za možné újmy vzniklé pří výkonu registrovaného výstupu.

V případě registrace závodníků mladších 18-ti let bude nutné doložit souhlas zákonného zástupce! Dokument Vám rádi zašleme emailem, jen je třeba, aby se zákonný zástupce s podepsaným dokumentem dostavil na firmu GASKOM – servis s.r.o., Nádražní 713, Počátky v provozních hodinách od 8:00 - 17:00.

Případně je možné si termín schůzky domluvit i mimo stanovený čas na tel.: 777 614 961

Vyhlášení výsledků závodu

Slavnostní vyhlášení proběhne dne 1. 1. 2018 v cca 17:00 na počáteckém náměstí (přesný čas bude v průběhu roku 2017 upřesněn). Zároveň budou výsledky zveřejněny na našich webových stránkách www.javorice365.cz a na Facebooku oddílu VHT.

Ochrana přírody a fair play chování

Všechny účastníky závodu žádáme o dodržování zásad vzorného chování k přírodě a životnímu prostředí. Žádáme Vás při zdolávání vrcholu Javořice o maximální využívaní zřízených lesních a asfaltových cest.

Víme, že charakter závodu nelze na 100% uhlídat z pohledu podvádění závodníků. Uvědomme si, prosím, že se jedná o závod, který je zcela zdarma a má za úkol pouze motivovat co největší možný počet lidí k pohybu, dostat je do krásné přírody Vysočiny a probudit v nich vymírající sportovní soutěživost!

Soutěžte prosím fair play!!

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Registrací v závodu Javořice365 dáváte souhlas o poskytnutí osobních údajů a zároveň poskytujete všechny své vložené fotografie jako veřejné, ve prospěch organizátora závodu.

Uvedený účastník závodu tímto dává organizátorovi – VHT Počátky, pod záštitou TJ Spartak Počátky z.s., se sídlem v Počátkách, PSČ 394 64, ulice Stodolní 684, IČ: 60662859, svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon OOU") a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, číslo jiného osobního dokladu, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická (emailová) adresa a jiné adresní údaje předané registrovaným (dále jen "osobní údaje"), byly pro účely dodržování právních povinností organizátora závodu jako správci osobních údajů. Registrovaný závodník tímto také dává organizátorovi souhlas se zveřejněním a uchováváním vložených fotokopií. Závodník souhlasí s tím, aby osobní údaje byly za výše uvedenými účely poskytnuty všem složkám spadajících pod TJ Spartak Počátky z.s.

Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí registrovaného zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje vyplývala ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím závodníka. Závodník dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu 10 let od data souhlasu. Závodník má dle §11 zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Závodník má dále dle §12 zákona OOU, pokud o to organizátor požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a organizátor je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Závodník má zároveň dle § 21 zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života závodníka nebo v rozporu se zákonem, požádat organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže.

V Počátkách dne 4.12017
Místopředseda oddílu VHT Počátky, Pavel Komín